Algemene Voorwaarden

VOORWAARDEN

1.      BPV  is een maatschap bestaande uit natuurlijke personen en/of besloten (praktijk) vennootschappen. Een lijst van de leden van de maatschap wordt op uw verzoek toegezonden.

2.      Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de (ex-)vennoten van BPV, ten behoeve van (praktijk)vennootschappen en ten behoeve van alle adviseurs en overige personen die bij, voor of namens BPV werkzaam zijn of waren.

3.      Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door de maatschap BPV, ook indien uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op aanvullende c.q. gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten. Aanvaarding van opdrachten vindt slechts plaats met uitsluiting van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

4.      De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door de BPV voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens BPV gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

5.      Bij het inschakelen van hulppersonen en andere derden zal BPV de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en  bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot de opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Iedere aansprakelijkheid van BPV voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. BPV  is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. De opdrachtgever vrijwaart BPV tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van de juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de door BPV voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

6.      De aansprakelijkheid van BPV  is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door BPV afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Informatie over de verzekering ligt op het kantoor van BPV ter inzage.

7.      Indien om welke reden dan ook de genoemde verzekering niet tot uitkering over kan c.q. zal gaan is iedere aansprakelijkheid van BPV beperkt tot  het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit, met een maximum van  € 10.000,–.

8.      Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens BPV  in verband met de door BPV verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden

9.      De door BPV verrichte werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever worden in rekening gebracht op basis van de bestede tijd vermenigvuldigd met het voor de opdracht geldende honorarium; tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium is gebaseerd op een vast uurtarief, doch deze kan (afhankelijk van de ervaring en specialistische kennis van degene die de opdracht feitelijk uitvoert, het financiële belang en de mate spoedeisendheid die met de opdracht gemoeid is en de draagkracht van de opdrachtgever) variabel zijn. Jaarlijks, steeds met ingang van 1 januari, zullen de door BPV gehanteerde uurtarieven worden gewijzigd en een inflatiecorrectie ondergaan. Het honorarium wordt verhoogd met 4% kantoorkosten en omzetbelasting alsmede eventuele reiskosten en de kosten van derden (verschotten).

10.    De werkzaamheden worden periodiek in rekening gebracht. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geldt als betalingstermijn een periode van 14 dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen de termijn uitblijft, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling en onverminderd de overige rechten van BPV, vanaf de vervaldag, de wettelijke rente verschuldigd. Mocht betaling na aanmaning niet volgen, dan is BPV gerechtigd alle in redelijkheid door haar gemaakte gerechtelijke (ook die uitstijgen boven het liquidatietarief) en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die zij maakt als gevolg van de niet nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen in rekening te brengen. Buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval als minimum 15% van de uitstaande hoofdsom.

11.    Door BPV  kan te allen tijde een voorschot worden gevraagd voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

12.    Bij niet betaling van de werkzaamheden (alsmede de gevraagde voorschotten) door de opdrachtgever is BPV gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige en integrale betaling heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van BPV voor schade die daardoor mocht ontstaan.

13.    Op de rechtsverhouding tussen BPV en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Zwolle.

14.    Deze algemene voorwaarden zijn op 3 juni 2015 gedeponeerd bij de Rechtbank te Zwolle.

PRIVACY STATEMENT

Inleiding

BPV verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en / of omdat

u of uw werkgever deze gegevens aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit
 • bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

BPV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestem-ming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@bpv-tax.com, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 • Burgerservicenummer (BSN)

Waarom we gegevens nodig hebben

BPV verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of informatie over een fiscaal onderwerp;
 • U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om diensten bij u af te leveren;
 • BPV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals

bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

BPV zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is zeven jaar.

Delen met anderen

BPV deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. BPV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt BPV uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.


In kaart brengen websitebezoek

BPV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@bpv-tax.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. BPV zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

BPV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@bpv-tax.com.

PRIVACYVOORWAARDEN

 1. Algemeen

In deze privacyvoorwaarden wordt verstaan onder:

1.1.  Algemene voorwaarden:de Algemene voorwaarden van Bewerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Bewerker en Verantwoordelijke en van welke Algemene voorwaarden deze privacyvoorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken.

1.2   Bewerker:BPV Belastingadviseurs, statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan Schrevenweg 1-16 te Zwolle.

1.3   Gegevens:de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.

1.4.  Opdrachtgever:de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.

1.5.  Opdrachtnemer:BPV Belastingadviseurs, statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende aan Schrevenweg 1-16 te Zwolle, eveneens Bewerker.

1.6.  Overeenkomst:elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.7.  Verantwoordelijke:de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Opdrachtnemer, eveneens Bewerker, opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.8   Werkzaamheden:alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

 1. Toepasselijkheid privacyvoorwaarden

2.1.  Deze privacyvoorwaarden zijn van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Opdrachtnemer worden verzameld voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verzamelen gegevens.

2.2.  Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens zoals omschreven in Annex 1.

2.3.  Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Bewerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

2.4.  Dit zijn privacyvoorwaarden in de zin van artikel 14 Wet Bescherming persoonsgegevens, waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging.

2.5.  Deze privacyvoorwaarden maken, net als de Algemene voorwaarden van Bewerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

 Reikwijdte privacyvoorwaarden

3.1.    Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Bewerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Annex 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze privacyvoorwaarden.

3.2.    Bewerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyvoorwaarden, met name van hetgeen is opgenomen in Annex 1. Bewerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.

3.3.    Bewerker verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke instructies van Verantwoordelijke, onder meer met betrekking tot doorgiften van persoonsgegevens aan een derde land of een internationale organisatie, tenzij een op Bewerker van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot bewerking verplicht; in dat geval stelt Bewerker, voorafgaand aan de verwerking, Verantwoordelijke in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Bewerker te rusten.

3.4.    Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Bewerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

3.5.    Bewerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

 1. Verplichting Verantwoordelijke

4.1.    Verantwoordelijke treft de nodige maatregelen opdat persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en als zodanig ook aan Bewerker worden verstrekt.

 1. Bijstand Bewerker

5.1.    Bewerker verleent Verantwoordelijke voor zover mogelijk, rekening houdend met de aard van de bewerking, bijstand bij het vervullen van zijn plicht om verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vastgelegde rechten van betrokkene te beantwoorden door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.

5.2.    Bewerker verleent, rekening houdend met de aard van de bewerking en de hem ter beschikking staande informatie, bijstand aan de Verantwoordelijke bij het doen nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikel 32 tot en met 36 van de Algemene verordening gegevensbescherming.

 1. Geheimhouding

6.1.    Bewerker en de personen die in dienst zijn van Bewerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

6.2.    Bewerker en de personen die in dienst zijn van Bewerker dan wel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn deze verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennisnemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

 1. Geen verdere verstrekking
 • Bewerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Bewerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is. Indien Bewerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Bewerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde regelgeving.
 1. Beveiligingsmaatregelen
 • Bewerker zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van Gegevens, de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onregelmatige verwerking. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in Annex 2 bepaald.
 • Bewerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
 1. Toezicht op naleving
 • Bewerker stelt Verantwoordelijke in staat om eenmaal per kalenderjaar, onder aanzegging van een redelijke termijn, de naleving van Bewerker te controleren van de privacyvoorwaarden en met name van de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen zoals genoemd in artikel 7.
 • Bewerker is verplicht in het kader van de controle genoemd in lid 1 een overzicht te verstrekken van de Gegevens die worden verwerkt.
 • Bewerker verstrekt op verzoek van Verantwoordelijke eenmaal per jaar een rapportage aan Verantwoordelijke waarin Bewerker informeert over de stand van de beveiligingsmatregelen zoals omschreven in artikel 7.
 • Verantwoordelijke enBewerker kunnen naar aanleiding van de onder artikel 8.3 benoemde rapportage samen nadere beveiligingsmaatregelen overeenkomen.
 • Bewerker stelt Verantwoordelijke alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming van de in artikel 28 van de Algemene verordening gegevensbescherming opgenomen verplichtingen aan te tonen en audits, waaronder inspecties, door Verantwoordelijke of Verantwoordelijke gemachtigde controleur mogelijk maakt en eraan bijdraagt.
 1. Datalek
 • Zo spoedig mogelijk nadat Bewerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) Betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Bewerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Bewerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Bewerker informatie verstrekken over: de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Bewerker heeft getroffen en zal treffen.
 • Bewerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

 

 1. Subbewerkers
 • Indien Bewerker op grond van de Overeenkomst zijn verplichtingen mag uitbesteden aan derden, legt Bewerker aan de betreffende derde deze privacyvoorwaarden op, dan wel sluit Bewerker met deze subbewerker een (sub)bewerkersovereenkomst betreffende de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de subbewerker.
 • Bewerker zal geen andere Bewerker inschakelen zonder voorafgaande specifieke of algemene schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke. In het geval van algemene schriftelijke toestemming licht Bewerker Verantwoordelijke in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of vervanging van andere Bewerkers, waarbij de verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen binnen 2 werkweken bezwaar te maken.
 • Wanneer Bewerker een andere bewerker in dienst neemt om voor rekening van de Verantwoordelijke specifieke bewerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere bewerker bij een overeenkomst of een andere rechtshandeling krachtens Unierecht of lidstatelijk recht dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in onderhavige Privacyvoorwaarden zijn opgenomen. Bewerker blijft ten aanzien van de Verantwoordelijke volledig aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen van de ingeschakelde bewerker.
 1. Aansprakelijkheid
 • Bewerker is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 49 Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald, voor schade of nadeel voor zover dat ontstaat door zijn werkzaamheid. Bewerker is slechts aansprakelijk voor schade die aan hem kan worden toegerekend in het kader van zijn werkzaamheden volgens deze privacyvoorwaarden en/of niet-nakoming van verplichtingen door Bewerker onder deze privacyvoorwaarden.
 1. Duur en beëindiging
 • Deze privacyvoorwaarden zijn geldig zolang Bewerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker. Zolang door Bewerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke, zijn deze privacyvoorwaarden op deze relatie van toepassing.
 • Indien Bewerker op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Bewerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen 4 weken na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.
 • Bij beëndiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Bewerker kan Verantwoordelijke aan Bewerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te wissen of te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Bewerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Bewerker aanwezig en zullen kopieën worden gewist.
 • Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 12 is bepaald, zal Bewerker na beëindiging Van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.

 

 1. Nietigheid
 • Indien één of meerdere bepalingen uit deze privacyvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze privacyvoorwaarden niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

 

 1. Toepassing recht en forumkeuze
 • Op deze privacyvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen in verband met de privacyvoorwaarden of de uitvoering daarvan worden Voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Zwolle.

PRIVACYVOORWAARDEN

ANNEX 1 GEGEVENS EN DOELEINDEN

De Verantwoordelijke laat de Bewerker de volgende Gegevens door Bewerker verwerken in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend, kunnen vallen personeelsadministratie, loonadministratie, financiële verslaglegging:

(1)     Naam (initialen, achternaam)

(2)     Telefoonnummer

(3)     E-mailadres

(4)     Geboortedatum

(5)     Woonplaats

(6)     Gegevens ID-bewijs (in verband met de Wwft)

(7)     Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé

(8)     NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

(1)      De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Bewerker;

(2)      het onderhoud, waaronder updates en releases van het door Bewerker dan wel subbewerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem;

(3)      het gegevens- en technische beheer, ook door een subbewerker;

(4)      de hosting, ook door een subbewerker.

ANNEX 2 BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De Bewerker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

 • Back-up- en herstelprocedures
 • Beveiliging van netwerkverbindingen
 • Bevoegdheden zijn toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitzondering van deverwerking is belast (inclusief een periodieke controle hierop)
 • Encryptie van persoonsgegevens tijdens elektronische overdracht naar externe partijen
 • Geïmplementeerd beveiligingsbeleid (inclusief periodieke controle en implementatie van wijzigingen hierop)
 • Geïmplementeerde gedragscode
 • Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten
 • Indringeralarm
 • Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes
 • Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens
 • Subbewerkersovereenkomsten met derden
 • Veilige wijze voor het opslaan van gegevensbestanden
 • Dubbele authenticatie